Tüzük

Türk Gastroenteroloji Derneği Tüzüğüdür

I. Derneğin Adı ve Merkezi

 1.  “Türk Gastroenteroloji Derneği” adı ile bilimsel bir dernek kurulmuştur.
 2.   Dernek Genel Merkezi Ankara’da Bayındır Sokak 17/7, 06420 Kızılay Ankara adresindedir

 II. Derneğin Konusu ve Amaçları

     1.   Dernek tamamıyla bilimsel olup, siyasetle uğraşmaz.

     2.   Amacı:

         a) Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesi, Türkiye’de gastroenteroloji biliminin ve gastroenteroloji uzmanlarının hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek,

         b) Memleket içinde ve dışında gastroenteroloji ile ilgili bilimsel teşekküllerle işbirliği ve teması temin etmek,

         c) Gastroenteroloji konusunda bilimsel araştırma ve incelemeleri teşvik ve organize etmek,

         d) Yurdumuzda, gastrointestinal sistem hastalıklarının önem ve mahiyetlerinin daha iyi anlaşılması için çeşitli araçlarla halkı aydınlatmak,

         e) Gastroenteroloji konusunda yayın yapmak,

          f) Türkiye’de sindirim sistemi ve beslenme ile ilgili hastalıkların sebeplerini araştırmak ve sebeplerle savaşmak,

          g) Ulusal ve uluslar arası gastroenteroloji kongrelerini düzenlemek,

          h) Yukarıda amaçlara ilişkin kurulmuş ve kurulacak vakıflar ve derneklerle işbirliği yapmak ve bunların kuruluşlarına iştirak etmek.

     3.   Dernek, amacına uygun ve kamuya yararlı organizasyonlar kurabilir
    
     4.   Dernek aşağıdaki kurucu üyeler tarafından kurulmuştur:

       Prof. Dr. Zafer Paykoç

       Doktor, Mebus evleri Ayten Sokak 21, Ankara

       Prof. Dr. Hamdi Aktan:

       Doktor, Yenişehir Hatay Sokak 26, Ankara.

       Prof. Dr. Recai Ergüder:

       Doktor, Vali Dr. Reşit Caddesi 73/14, Ankara

       Prof. Dr. Selahattin Koloğlu:

       Doktor, Ahmet Mithat Efendi Sok. 10, Ankara

       Prof. Dr. Hilmi Akın:

       Doktor, Bahçeli evler 3. Cadde 17, Ankara

       Prof. Dr. Naci Ayrıl:

       Doktor, Çankaya Gölgeli Sokak 17/2, Ankara

       Prof. Dr. Namık Kemal Menteş

       Doktor, E.Ü. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, İzmir

       Dr. Ahmet İhsan Aksan:

       Doktor, Karanfil sokak 5/12, Ankara

       Dr. Alaaddin Erkmen:

       Doktor, Mebus evleri 2. Sokak 5/12, Ankara

       Dr. Nurettin Aruman:

       Doktor, Bahçeli evler 35. Sokak 15, Ankara

       Dr. Fevzi Aybers:

       Doktor Olgunlar Sokak 34/4, Ankara

III. Derneğe Girme ve Çıkma Şartları ve Dernek Üyeleri:

 Türk Gastroenteroloji Derneği şubelerine, dernekler kanununun 16. maddesine göre, derneklere girmeye ehil olan gastroenteroloji uzmanları üye olabilir.

 1. Dernek üyeleri yılda 10.000.000 TL. (on milyon) üye aidatı öderler. Üyelik aidatı mazeretsiz olarak iki yılda üst üste ödemeyen üyenin, üyelik hakları ve üyeliği otomatikman sona erer.
 2. Her üye yazılı müracaatla dernekten istediği zaman ayrılabilir. Derneğin tüzük ve amaçlarına aykırı hareket eden ve medeni haklardan mahrum olanlar, derneğin üyesi bulunup, Dernekler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymiş bulunan kimselerin, Yönetim Kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir ve durum kendilerine tebliğ edilir. Bu gibi hallerde vaki olacak itirazlar, Genel Kurul toplantısında görüşülerek kati karara bağlanır.
 3. Dernek amacının gerçekleşmesi için maddi ve manevi yardımda bulunanlara Yönetim Kurulu ile “Fahri Üyelik” tevcih edilebilir. Ancak fahri üyeler seçilme hakkına sahip değildirler.
 4. Sayıları beşten fazla olmamak koşulu ile aşağıdaki niteliklere haiz dernek üyelerine ONURSAL BAŞKANLIK verilebilir. Aranılacak nitelikler:

         a) En az 20 yıl süreyle gastroenteroloji bilim dalında en az 15 yıl süreyle Türk Gastroenteroloji Derneğinde üye olarak bulunmak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olmak ayrıca/veya Gastroenteroloji Bilim dalında üstün başarı kazanmış olmak,
         b) Genel Merkez Yönetim Kurulunca oy birliği ile teklif edilmek ve Genel Kurul tarafından onaylanmak,
         c) Tıp Doktoru olmak,
     

     5.  Aşağıdaki nitelikleri taşıyanlara ONURSAL ÜYELİK verilebilir.

         a) Derneğe büyük miktarda maddi ve manevi yardımda bulunanlara,
         b) Yurtiçi ve yurtdışı gastroenteroloji bilim dalında üstün düzeyde çalışma ve araştırma yapanlar ve bunların yapılmasını destekleyenlere,
         c) En az 15 yıl süreyle gastroenteroloji bilim dalında hizmet etmiş olan ve bu dalın gelişmesini sağlayanlara, Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı karar ve Genel Kurulca onaylanmak koşullarıyla Onursal Üyelik verilebilir.

IV. Derneğin Merkez Teşkilatı:

     1.  Derneğin Merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

          a) Genel Kurul,
          b) Genel Merkez Yönetim Kurulu,
          c) Genel Merkez Denetleme Kurulu,
          d) Genel Merkez Disiplin Kurulu,
          e) Başkanlar Kurulu,
          f ) Bilim Kurulu,
          g) Eğitim Kurulu.

     2. Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en üst karar ve denetleme organıdır.

          a) İki yılda bir olağan olarak toplanır,
          b) Kendi yönetim veya denetim kurullarının yahut Genel   Merkez üyelerinin beşte birinin yazılı müracaatı üzerine olağan üstü olarak da toplanır.
          c) Genel Kurulunun Oluşumu:

 •  Türk Gastroenteroloji Derneği şubelerine üye olan tüm gastroenteroloji uzmanlarının,
 •  Genel Merkez Yönetim ve Denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin,
 •  Genel Merkeze 1-6-1994 tarihine kadar kaydolmuş üyelerden. Genel Merkez üyelik vecibelerini yerine getirenlerin (Genel Merkez üyelerinin şubelere de üye olması caizdir)        katılımıyla oluşur. (Liste Ektedir.)

          d) Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu şehirde, Ankara’da yapılır. Dernek Genel Merkezi başka bir şehre nakledilemez.

     

 1.   Genel Kurul, en az on beş gün öncesinden mahalli bir gazetede toplantı günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek üzere ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. Ayrıca üyelerin adreslerine mektupla da bildirilir. Bu çağrıda, ilk toplantı çoğunluk sağlanamadığı taktirde, bir hafta ila iki ay içerisinde yapılması gereken ikinci toplantının günü de bildirilir.
 2.   Genel Merkez Genel Kurul ilk toplantı nisabı bu tüzüğün 4. maddesinin 2. şıkkında “c” fıkrasında belirlenen üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Nisap sağlanamadığı gerekçesiyle yapılacak  Genel kurulda çoğunluk aranmaz, ancak Dernek Yönetim ve denetim Kurullarının iki katından az üye ile toplanamaz. Üyeler yazılı olarak başka bir üyeyi temsilci seçemez
 3.   Genel kurul toplantısı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı ve onun görevlendireceği biri tarafından açılır. Toplantı nisabı anlaşılmak üzere yoklama yapıldıktan sonra bir başkan ile başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip açık oyla seçilir. Genel Kurul Toplantısında yalnız gündeme konan maddeler müzakere edilir. Ancak mevcut üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin de gündeme konması mecburidir. Kararlar mevcut üyelerin ekseriyeti ile verilir. Her üyenin bir rey hakkı vardır.
 4.   Genel kurul toplantısında alınan kararlar dernek üyelerinin ve ilgililere yazı ile tebliğ edilmek suretiyle bildirilir.
 5.   Genel Kurul toplantısında Yönetim kuruluna seçilen üyelerin hüviyetleri ile tüzükte yapılacak değişiklikler bir hafta içinde o yerin en büyük mülkiye amirliğine bildirilir.
 6.   Genel kurulun olağan üstü toplanması halinde toplantıda bu toplantıyı icab ettiren konulardan gayri hususlar görüşülmez.

V. Genel Kurulun görevleri:

     a) Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek
     b) Genel Disiplin Kurulu üyelerini seçmek
     c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile hesapları ve bilançoyu tetkik ederek kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulu ibra veya ıskat etmek,
     d) Yeni yıl bütçesini incelemek ve onaylamak,
     e) Tüzükte değişiklik yapmak,
     f ) Yönetim Kurulunun üyelikten çıkarma kararlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak,

VI. Genel Merkez Yönetim Kurulu.
Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 7 asil 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ile bir başkan yardımcısı, bir sekreter bir muhasip ve birde veznedar seçer. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Herhangi bir sebeple ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler geçer.

VII. Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

   a)     Derneğin amacını gerçekleştirecek faaliyetleri yürütmek
   b)     Genel Kurulun karar aldığı işleri gerçekleştirmek,
   c)     Genel Merkez için gerekli memur ve çalışanları tayin ve azletmek,
   d)     Derneğin bütçesini hazırlamak,
   e)     Şubelerin yönetim kurullarının çalışmalarını kontrol, koordine etmek ve yönlendirmek,
   f )     Derneğin resmi yayın organı olan TÜRK GASTROENTEROLOJİ DERGİSİ’Nİ çıkarmak
   g)     Etik Kurul, Bilim Kurulu, Eğitim Kurulu, vb. gibi kurulları oluşturmak.
   h)     Yönetim Kurulu en geç iki ayda bir defa toplanır, kararlarını oy çokluğu ile verir.

VIII. Genel Başkanın Görevleri:

   a) Resmi ve özel işlerde ve derneğin tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,
   b) Yönetim Kurulunun toplantı ve müzakerelerini idare etmek ve verilen kararları uygulamak , uygulatmak,
   c) Tüzük hükümlerinin, çalışma programının ve Genel Kurullarının çalışmalarını koordine etmek,
   d) Genel Merkezde kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,
   e) Basınla ilişkileri tanzim etmek,
   f ) Tüm yazışmaları Genel Sekreterle birlikte imzalamak,
   g) Genel Kurul raporlarını genel kurula sunmak,
   h) Dernekçe çıkarılan yayın organının dernek adına sahibidir,
   i ) Yokluğunda kendisine ikinci başkan vekalet eder,
   j ) Başkanlar Kurulunun başkanıdır,
   k) Diğer görev ve yetkileri  çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

IX. Genel Sekreterin görevleri:

Genel Sekreter Genel Merkez adına yazı işlerini idare eder.

     a) Dernek kanunun 62. maddesinde belirlenen defterleri tutar.
     Bu defterler şunlardır:

 • Üye kayıt defteri,
 • Yönetim Kurulu karar defteri,
 • Gelen-giden evrak defteri,
 • Gelir-gider defteri,
 • Bütçe, kesin hesap, bilanço defteri,
 • Demirbaş defteri,
 • Demirbaş defteri,
 • Diğer defterler.

​  Bütün bu defterlerin usulüne uygun, eksiksiz ve kazıntısız tutulması, gerekenlerin noterce tasdik edilmesi zorunludur.

     b) Resmi yazışmaları hazırlar ve Genel Başkanla birlikte imzalar,
     c) Yönetim Kurulu gündemini hazırlar dağıtımını yapar,
     d) Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri başkanla birlikte düzenler,
     e) Halkla ilişkiler basın, araştırma, derleme, hukuki işler ve Genel Merkez personelinin idari işlerini tedvir eder,
     f ) Çıkarılacak yönetmelikle belirlenen diğer görevlerini yerine getirir.

X. Muhasipin Görevleri:

Dernekler Kurulunun 62/5 maddesinde yazılı (Bütçe kesin-hesap ve bilanço) defterini tutar, Derneğin  Merkez teşkilatının yıllık bilanço ve kati hesabını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat  işlerinden mesuldür.

XI. Veznedarın Görevleri:

Dernek gelirlerinin toplanmasına ve muhafazasına ait işleri yapar. Gelir ve giderleri gösterir bir vezne defteri tutar; bağış, gelir makbuzlarını  başkanla, gidenlere ait bütün evrakı başkan ve muhasip ile birlikte imzalar.

XII. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden ibarettir. Tek başına veya birlikte derneğin mali işlerini denetlemek, makbuz ve müspet evrak dosyalarını tetkik etmek, yapılan giderlerin merkez şubeler Yönetim Kurulları kararlarına uygun olup olmadığını ve tüzükte tespit edilen formalitelere dayanıp dayanmadığını incelemek ve tanzim edeceklere raporları Genel Kurulun normal, ertelenen veya olağan üstü toplantılarına yazılı olarak arz etmekle görevlidirler.

Denetleme Kurulu, lüzum gördüğünde, genel kurulun toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilir. Bu durumda olağan üstü Genel kurul toplantısı yapılması zorunludur.

XIII. Genel Merkez Disiplin Kurulu:

   a)     Kuruluşu: Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl için seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden ibarettir.
   b)     Görev ve Yetkileri: Dernekler Kanunun gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunca görevlendirildikleri, disiplin soruşturmalarını tek başına veya birlikte yapmak. Soruşturma sonucunu gereği için Yönetim Kuruluna bildirmek.
   c)     Disiplin Kurulunun verdiği uyarı, kınama geçici olarak işten el çektirme cezaları doğrudan Yönetim Kurulunca uygulanır. Geçici ihraç cezası genel kurulun tasvibine sunulur.

XIV. Başkanlar Kurulu:

   a)     Başkanlar Kurulu, etkin fakat istişare bir kuruldur.
   b)     Genel Merkez Yönetim Kurulu asli üyeleriyle, şubelerin başkan ve sekreterlerinin katılmasıyla oluşur. Başkanı Genel Merkez Yönetim Kurulu sekreteridir. Başkan toplantıya katılamazsa yerine başkanlar kurulu üyelerinden birini görevlendirebilir.

XV. Etik, Bilim ve Eğitim Kurulları:

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az 5 üyeden oluşur. Görev süresi Genel Merkez Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu süre içinde Genel Merkez Yönetim Kurulunca, ilgili kurulun tavsiyeleri de alınarak, değiştirilebilir. Kurullar ihtiyaca göre Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla en az 3 üyeden oluşan alt kurullar oluşturulabilir.

XVI.  Derneğin Şube ve Teşkilatı:

1.      Şubeler, derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, ondan fazla dernek üyesinin bulunduğu bir ilde, Merkez  Yönetim Kurulunca yetki verilen beş kişilik bir müteşebbis heyet tarafından kurulur. Kurucuların o yerde en az bir yıldan beri ikamet etmekte olmaları şartı aranır. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunca verilmiş yazılı yetki olmadıkça kongre tertipleyemezler.

2.      Şubeler bünye ve bütçeleri itibarı ile merkezden ayrı olup, derneğin genel çalışma programı dolayısıyla Merkez Yönetim Kuruluna bağlıdırlar. Şubeler müşterek çalışmaya uymak ve yıllık çalışma programını tatbik etmek hususunda Merkez Yönetim Kurulu ile işbirliği yapmak mecburiyetindedirler. Şubelerin genel çalışma programı içersindeki faaliyetleri mahallidir. Herhangi bir şube Yönetim Kurulu, diğer bir şubeyi veya Merkez teşkilatı ilzam edecek faaliyetlerde bulunamaz.

3.      Şubelerin teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

   a)     Şube Genel Kurulu
   b)     Şube Yönetim Kurulu,
   c)     Şube Denetim Kurulu,
   d)     Şube Disiplin Kurulu

Şubelerin görevleri ve çalışma şekilleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

4.      Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı üyelerin ekseriyetinin iştiraki ile toplanır. Şube Genel Kurul toplantısına ait hususlar, bu tüzüğün Merkez teşkilatına ait kısmında zikredilen şartlar dairesinde cereyan eder. Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, gazete yerine mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

5.      Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl için gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Şube eski Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri caizdir. Şube Yönetim Kurulu seçimi müteakip yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasında  bir başkan, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçerler.

6.      Şube Denetçileri:  Şube Genel Kurulu tarafından iki yıl  içinde gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden müteşekkil olup, görevleri tüzüğün 30. maddesinde zikredilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir.

7.      Şube Disiplin Kurulu: Şube Genel Kurulu tarafından 2 yıl içinde gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Görevleri tüzüğün 31. maddesinde zikredilen hususların şube ölçüsünde yürütülmesinden ibarettir.

XVII.  Derneğin Gelir Kaynakları: 

Derneğin gelir kaynakları:

   a)     Üye aidatları
   b)     Gerçek ve Tüzel kişilerin, vakıfların yapacakları bağış ve yardımlar,
   c)     Dernekçe tertiplenen balo, gezi, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakaları, konferans ve kongreler ile yayınlardan sağlanan gelirler,
   d)     Dernekçe tertiplenen piyangoların gelirleri,
   e)     Dernek memalikinden elde edilen gelirler,
    f)       Şubelerin Genel Merkeze ödemekle yükümlü olduğu aidatlar, dernek siyasi  partilerden ve onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

Derneğin amaç ve maksatlarının tahakkuku  için Dernekler Kanununun 64. maddesi  şümulü dahilinde olmak üzere lüzumlu taşınmaz malları satın almak ve bu taşınmaz malları ipotek ederek borçlanmak ve satmak, merkezde Merkez Yönetim Kurulu, şubelerde, Şube Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır. Dernek bağış veya vasiyet yolu ile intikal eden taşınmaz malları, İç İşleri Bakanlığı’nın  belirleyeceği süre içinde paraya çevirmeye mecburdur.

Şubelerin gelirleri ve yıllık hasılatları kendilerine aittir. Merkez teşkilatına yardım için bütçelerinde bir fasıl ayrılır. Bu fasıl bütçenin 1/5’ inden aşağı olamaz.

XVIII. Cezai Hükümler:

Merkez ve Şube Yönetim Kurulları, mazeretsiz olarak arka arkaya, 6 aylık üyelik aidatını ödemeyen, derneğin gayesine aykırı hareket eden, dernek içinde kurulu ahenk ve nizamı bozmaya çalışan, namus ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen üyelerle, durumu herhangi bir şekilde Dernekler kanununa  aykırı olduğu tezahür eden üyeler hakkında suçun ağırlığına göre aşağıdaki cezaları tatbik eder:

   a)     Şahsa yazılı ihtar,
   b)     Üç günden iki aya kadar dernek toplantılarına katılmaktan alıkoymak,
   c)     Dernekten çıkarma,

XIX. Tüzük Tadili ve Derneğin Feshi:

   a)     Tüzükte yapılacak değişiklikler, merkezde kayıtlı üyelerle, temsilcilerin en az üçte ikisinin kararı ile yapılır. Ancak değişikliğin konuşulacağı Genel Kurul toplantısında bu miktar çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. defa toplanmak için, Dernekler Kanunun 21. maddesine göre üyeler çağrılır ve çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayıları ne olursa olsun değişiklik hakkında kararın, oturumda mevcut üyelerin 2/3 oyu ile verilmesi şarttır.
  b)     Derneğin feshi, tüzüğüne göre toplanacak olan Merkez Genel Kurul Üyeleri ile temsilcilerin toplamının en az üçte ikisinin huzuru ile yapılır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği taktirde, ikinci defa toplanmak için, Dernekler Kanununun 21. maddesine göre üyeler çağrılır ve çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun fesih hususu görüşülebilir. Ancak bu suretle yapılan toplanma ve görüşme sonunda fesih hakkındaki kararın, mevcut üyelerin 2/3 oyu ile verilmesi şarttır.
  c)     Derneğin feshi halinde tasfiye edildikten sonra kalan menkul ve gayri menkul malları ve paraları “Ankara Veremle Savaş Derneği” ne kalır.

Ankara Veremle savaş Derneğinin ve daha evvel feshedilmiş olması halinde Türkiye Kızılay Cemiyeti’ne kalır. Tasfiye ve devir işi, feshe karar veren Genel Kurulun seçeceği bir heyet tarafından yapılır.

XX. Müteferrik Maddeler:

   a)     Bu tüzükte açıklık bulunmayan hallerde dernekler kamu hükümleri aynen uygulanır.
   b)     Bu tüzüğü hazırlayan kurucular, ilk Genel Kurul toplantısına kadar aralarından beş kişilik bir Yönetim Kurulu ile üç kişilik Denetleme Kurulu seçmişlerdir.

XXI. Geçici Madde 1.

Yeni seçilecek Yönetim Kurulu bu tüzüğün yürütülmesinin sağlar.
Not: Bu tüzük değişikliği 18.03.1995 tarihinde toplanan Genel kurulda kabul edilmiştir. 64 üyenin aşağıdaki sayıda oyları ile şu üyeler Yönetim Kuruluna seçilmiştir.

Genel Başkan   : Ali Özden                      59  oy
2. Başkan        : Burhan Şahin                 59  oy
Genel Sekreter : Selahattin Ünal            53  oy
Muhasip          : Sedat Boyacıoğlu          44  oy
Üye               : Abdülkadir Dökmeci         41 oy
Not: Bu tüzük değişikliği 22 Haziran 2003 tarihinde 19.Olağan Genel Kurulunda Divan başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ali Özden ve katipler Prof. Dr. Hasan Özkan, Prof. Dr. Hakan Bozkaya’nın yürüttüğü  Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Kurulunda  tüzük değişikliğine oy birliği ile karar verildi. Yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluştu.

Genel Başkan   : Sedat Boyacıoğlı           74 oy
2. Başkan        : Nurdan Tözün                  67 oy
Genel Sekreter : Cihan Yurdaydın           80 oy
Muhasip          : Erkan Parlak                     66 oy
Üye               : Ömer Özütemiz                   76 oy
Üye               : Fahri Işıtan                            75 oy
Üye               : S. Fatih Beşışık                     67 oy